Teaching Committee

  • Published: 2016-07-20
  • 3354

 

    Director: Wan Lixi
       
    Deputy Director: Wu Nanjian
       
    Members: Cai Xinxia; Han Zhengsheng; Lu Huaxiang; Wan Lixi; Wu Nanjian; Xia Yang; Zhou Yumei
       
    Secretary: Li Qin